Aanmelden

Je moet je eerst aanmelden voordat je toegang krijgt tot de onderdelen van deze website.

...BEVEILIGING EN PRIVACY...
Onderwerpen voor "Beveiliging en privacy"
Privacy beleid
Linknet.be heeft deze privacy verklaring gemaakt om onze verplichting tot het beschermen van je privacy aan te tonen. Deze verklaring onthult welke informatie we verzamelen en hoe we deze gebruiken voor onze websites (http://www.linknet.be & http://administratie.linknet.be).

We gebruiken je IP adres om eventuele problemen met onze server te achterhalen, om onze websites te beheren en om demografische informatie voor interne doeleinden te verzamelen.

Onze sites gebruiken cookies om je te identificeren en om de huidige sessie informatie op te slaan.

Om één of meerdere dochterpagina's te beheren bij linknet.be, moet je eerst registreren voor een account. Wij handhaven je adres informatie en bestelhistoriek op onze servers. Wanneer je registreert voor een account bij Linknet.be verzamelen we je naam (voor -en familienaam), je gebruikersnaam, je e-mail adres, het gewenste onderwerp voor je dochterpagina en de geplande inhoud voor deze dochterpagina (allen zoals verstrekt). Linknet.be waarborgt dat deze informatie noot aan derden zal vrijgegeven worden.

Je zal nooit ongevraagd e-mail ontvangen van Linknet.be (Berichten betreffende je dochterpagina('s) niet inbegrepen.). Enkel als je er voor kiest om op de hoogte te worden gehouden over nieuws en / of interessante aanbiedingen zal je geregeld een nieuwsbrief van ons ontvangen. Dit kan je instellingen in de communicatie instellingen van je account. Dit is standaard actief wanneer je registreert voor een account bij Linknet.be.

De website "http://administratie.linknet.be" voorziet de beheerders altijd van de optie om hun persoonlijke informatie en/of instellingen te veranderen / wijzigen door middel van de sectie "je account" waar je deze informatie / instellingen allemaal terugvindt en kunt aanpassen.

De website "http://www.linknet.be" bevat links naar andere websites. We zijn niet verantwoordelijk voor het privacy beleid of de inhoud van deze websites.

Als je nog vragen hebt omtrent dit privacy beleid contacteer dan:

webmaster@linknet.be
Terug naar boven
Nieuwsbrieven
Je zal nooit ongevraagd e-mail ontvangen van Linknet.be (Berichten betreffende je dochterpagina('s) niet inbegrepen.). Enkel als je er voor kiest om op de hoogte te worden gehouden over nieuws en / of interessante promoties zal je geregeld een nieuwsbrief van ons ontvangen. Dit kan je instellingen in de communicatie instellingen van je account. Dit is standaard actief wanneer je registreert voor een account bij Linknet.be.
Terug naar boven
Disclaimer
Onderstaande gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op www.linknet.be (hierna de "Site") website. Het gebruik van de Site impliceert dat U kennis hebt genomen van deze gebruiksvoorwaarden en U zich verbindt ze na te leven. LinkNet.be is een product van ZionMedia BVBA.

1. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Deze Site is een originele creatie, waarvan zowel de inhoud als de structuur beschermd worden door het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. Ook de op deze Site gebruikte logo's, tekeningen, beelden en foto's worden door het auteursrecht beschermd. U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van ZionMedia en desgevallend haar informatieverstrekker en U verbindt er zich toe om er geen wijzigingen aan te brengen. De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van de Site en zijn inhoud is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ZionMedia. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te verspreiden, of deze te gebruiken voor onwettige doeleinden. Het opslaan van informatie afkomstig van de Site of aanverwante ZionMedia diensten in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door de browser.

2. AANSPRAKELIJKHEID

2.1 Storingen, onderbrekingen of fouten

ZionMedia is niet aansprakelijk voor deze eventuele storingen, onderbrekingen of fouten. De eventuele storingen, onderbrekingen of fouten kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige schadevergoeding. De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de door ZionMedia gecreëerde internetsite en/of pagina's de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd (is) of niet (meer) correct is. ZionMedia garandeert dan ook niet de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook. ZionMedia BVBA en haar informatie-aanbieders garanderen dan ook niet de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook.

2.2 Gebruik en inhoud van de informatie beschikbaar op de Site

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de Site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd (is) of niet (meer) correct is ZionMedia is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit de Site, pagina's of links naar externe websites. ZionMedia kan in het bijzonder niet aansprakelijk worden gesteld voor een tikfout of enige andere fout of tekortkoming in de informatie aangeboden op de Site. De sites van derden naar waar hyperlinks worden gelegd worden niet gecontroleerd door ZionMedia en ZionMedia kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze sites of voor de hyperlinks die deze site naar andere sites legt. Een hyperlink naar sites van derden impliceert geen enkele goedkeuring of kwaliteitsgarantie vanwege ZionMedia. De gegevens op deze Site kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd. De Site is alleen bestemd voor het verstrekken van informatie aan de gebruiker. ZionMedia geeft geen enkele garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie van de Site en is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade, hieronder begrepen, financieel of commercieel verlies, verlies van gegevens, gederfde winst, misgelopen besparingen, vertraging van zijn activiteiten ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de Site, wordt door ZionMedia uitdrukkelijk afgewezen, en dit zelfs wanneer zij op de hoogte werd gebracht van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de Site.

Copyright © 2008 ZionMedia BVBA
Terug naar boven
Privacy Policy
LinkNet is een product van ZionMedia BVBA. Met "site" wordt aangenomen: LinkNet.be.

VERTROUWELIJKE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

1. VRIJ BEZOEK VAN ONZE SITE

Het staat U vrij om onze site te bezoeken, informatie in te winnen over onze producten en onze diensten, kennis te nemen van het laatste nieuws of van onze nieuwe diensten, zonder ons uw persoonlijke informatie te verstrekken. Verkiest U toch om ons Uw persoonlijke informatie mee te delen dan zullen wij deze informatie vertrouwelijk verwerken conform de huidige bepalingen en conform de wettelijke nationale en internationale voorschriften.

2. BEGRIP "VERWERKEN"

"Onder "verwerken" verstaan wij elke vorm van verwerking. Het omvat eender welke handeling die wij met de persoonsgegevens van een natuurlijke persoon verrichten, zoals het verzamelen, opslaan, wijzigen, verwijderen, raadplegen, meedelen, gebruiken, enz.

3. BEGRIP "VERTROUWELIJKHEID"

De "vertrouwelijke" verwerking houdt in dat wij uw persoonsgegevens "vertrouwelijk" verwerken conform de gangbare wettelijke nationale en internationale bepalingen, waaronder de Belgische wet van 8 december tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (B.S., 18 maart 1993), zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (B.S., 3 februari 1999). Zo zal er geen enkele persoonsinformatie die U aanbelangt, zoals adres, email, telefoon en faxnummer, demografische gegevens of identificatiegegevens verwerkt worden zonder dat U uw toestemming tot deze verwerking zou gegeven hebben of zonder dat U het doel van deze verwerking kent.

4. HET DOEL VAN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Indien U ons uw persoonlijke gegevens overmaakt worden deze in onze bestanden opgenomen en worden ze verwerkt:
  • voor het beheer van het cliëntenbestand, de sites en de aangeboden diensten;
  • voor het uitvoeren van marktstudies;
  • voor de uitgifte, de inning en de controle van de facturen;
  • om u te informeren over de nieuwe kenmerken, nieuwe diensten en producten die uitgaan van ZionMedia;
  • voor de verwezenlijking van informatie - of promotiecampagnes over de producten en diensten van ZionMedia

5. UW TOESTEMMING TOT VERWERKING

Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op www.zionmedia.be geeft U uitdrukkelijk en ondubbelzinnig de toelating om deze persoonsgegevens te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden (zie "het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens"). Indien U Uw persoonsgegevens noch voor het beheer van het cliëntenbestand, de site en de aangeboden diensten, noch voor de uitgifte, de inning en de controle van de facturen wenst vrij te geven of U op een later tijdstip zich ertegen verzet, zal ZionMedia niet in staat zijn U de gevraagde diensten (verder) te leveren.

6. COOKIES

U aanvaardt dat om U een optimale service aan te bieden het kan zijn dat wij occasioneel gebruik maken van cookies. Een "cookie" is een klein bestand dat door een website opgeslagen wordt in de browser van uw PC: deze cookie kan opgehaald worden tijdens een later bezoek aan dezelfde site. De cookie kan niet gelezen worden door een andere website dan diegene die het heeft aangemaakt. Wij gebruiken cookiesenkel voor de uitvoering of vergemakkelijking van de verzending van communicaties of voor de levering van een door U gevraagde dienst, bijvoorbeeld, om uw voorkeur te registreren voor bepaalde types informatie of uw toegangscode te registreren, wat voorkomt dat u bij ieder bezoek aan onze site telkens opnieuw dezelfde gegevens moet invoeren via het toetsenbord. De meeste cookies werken alleen voor de duur van een enkele sessie, of bezoek. Geen enkel ervan bevat informatie waardoor met u contact kan worden opgenomen via telefoon, e-mail of "snail mail". U heeft ook de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u verwittigt telkens cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert.

7. UW RECHTEN

7.1. Uw Informatierecht

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is ZionMedia BVBA - Hogekouterstraat 62 - 9030 - Gent, waar U met uw vragen terecht kan. Voor meer algemene informatie kan U ook steeds terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij het Ministerie van Justitie. (http://www.privacy.fgov.be), Waterloolaan 115 te 1000 Brussel (02/542.72.30)

7.2. Uw recht om uw gegevens op te vragen en te corrigeren

Indien U Uw identiteit bewijst (kopie identiteitskaart), kan U met een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gratis bij ZionMedia BVBA - Hogekouterstraat 62 - 9030 - Gent de schriftelijke mededeling bekomen van Uw verwerkte persoonsgegevens. Desgevallend kan U ook de correctie vragen van de gegevens die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. Uw gegevens worden U meegedeeld uiterlijk 45 dagen na de ontvangst van uw aanvraag.

7.3. Uw recht op verzet

Op basis van een gemotiveerd verzoek kunt U zich verzetten tegen de verdere verwerking van Uw persoonsgegevens voor het beheer van het cliëntenbestand, de sites en de aangeboden diensten; voor de uitgifte, de inning en de controle van de facturen of voor het uitvoeren van marktstudies. U kunt zich steeds zonder motivatie verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om U te informeren over de nieuwe kenmerken, nieuwe diensten en producten die uitgaan van ZionMedia en voor de verwezenlijking van informatie - of promotiecampagnes over de producten en diensten van ZionMedia. Dit recht op verzet kan U uitoefenen door een gedagtekende en getekende brief te richten tot de verantwoordelijke voor de verwerking.

8. MEDEDELING AAN DERDEN

Onder geen beding worden Uw persoonsgegevens overgemaakt aan derden.

9. MELDING VAN SCHENDINGEN VAN PRIVACY

Indien U meent dat ZionMedia een onrechtmatige inbreuk pleegt op uw Privacy, wordt U verzocht om ZionMedia daarvan op de hoogte te brengen. Wij zullen al onze commerciële mogelijkheden aanwenden om het probleem op te sporen en te corrigeren.

10. BESCHERMING VAN UW PRIVECOMMUNICATIE

U verbindt zich ertoe het geheime en vertrouwelijke karakter van Uw wachtwoord en Uw toegangscode te bewaren. Ieder gebruik van deze identificatie-elementen gebeurt op Uw volledige verantwoordelijkheid. In geval van verlies of diefstal of frauduleus gebruik van een van deze elementen, bent U ertoe gehouden ZionMedia BVBA daarvan binnen de kortst mogelijke termijn op de hoogte te stellen, waarbij deze kennisgeving bevestigd moet worden per aangetekende brief.

Copyright © 2008 - ZionMedia BVBA
Terug naar boven